استخدام

استخدام شرکت نفت 98

آزمون استخدامی شرکت نفت: شرکت های تحت نظر و زیر مجموعه ی وزارت نفت در سال جاری آزمونی را با عنوان «استخدامی…