تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد برق ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد برق
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته برق
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته برق و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

رتبه و تراز کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

رتبه و تراز نقش بسیار بالایی در تعیین انتخاب رشته ی داوطلبان داراست. به گونه ای که معیاری برای سنجش داوطلبان در کنکور ارشد می باشد. به گونه ای که رتبه های بالا در کنکور ارشد با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به داوطلبان دیگر می توانند انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. در این جا اشاره ای به رتبه و تراز می نمایی. رتبه ه همان ترتیب و اولویت داوطلبان می باشد و در آزمون کنکور معمولاً از رتبه های یک رقمی شروع و به رتبه های چهار رقمی ختم می شود و تراز داوطلب که اختلاف علمی آن ها را رسانده و نشان دهنده ی مسیر آن اختلاف علمی آن ها در درصد دروس پاسخ داده شده می باشد. بعنوان مثال فرض کنید داوطلبی در کنکور ارشد ترازی 4000 را دارد و داوطلب دیگر دارای تراز 5000 می باشد. این بدان معناست که از لحاظ علمی اختلاف تراز 1000 بین این دو داوطلب وجود دارد. تأثیر معدل روی رتبه و تراز نیز تا حدودی وجود دارد. معدل دانش آموختگان بررسی بر روی آن ها تأثیر 20% را دارد اما برای آن دسته از داوطلبانی که معدل بالای 17 داشته باشند. لذا برای داوطلبانی که معدل بین 14 الی 17 را دارا هستند. چندان تأثیری نداشته و برای داوطلبانی که معدل آن ها 14 می باشد تأثیر منفی دارد. در جداول زیر دانشگاه هایی که امکان قبولی در ارشد برق را دارا می باشند، مشاهده می کنید. همچنین بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی ارشد آن ها بدست می آید.

بیشترین مقدار تراز 10.000 بوده که 80% آن مربوط به میانگین درصد دروس پاسخ داده شده در 20% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد برق:

رتبه و تراز در کنکور سراسری از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که اختلاف ناچیز در رتبه ی ما می تواند شهر و رشته را دستخوش تغییرات نماید. در هنگام انتخاب رشته، داوطلبان دقت نمایند که کوچکترین کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته را بررسی و انتخاب های آن ها را با توجه به رتبه و تراز و قبولی و مردودی با کارنامه ی خود مقایسه نمایند. با مطالعه ی کارنامه ی داوطلبان در سال های گذشته مشخص می شود که داوطلبان ترازی بین 8000 تا 84000 را دارا هستند. اما این طرز تفکر که اگر چنین ترازی نداشته باشیم امکان قبول شدن در دانشگاه و رشته ی خوبی را نداریم اشتباه است. زیرا داوطلبان با ترازهای پایین تر توانسته اند در رشته و گرایش مورد نظرشان را انتخاب نمایند. به شرط آن که دید خود را به انتخاب رشته واقع بینانه نماییم.

البته رتبه و تراز در گرایش های مختلف برق متفاوت بوده که جدول زیر ملاحظه می کنید.

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش الکترونیک)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیریاضیاتمدارهای الکتریکیالکترونیکسیستم‌های کنترل خطیالکترو مغناطیستجزیه و تحلیل سیستم ها
2176365054.5542.4277.7819.44069.44
44698068.8923.2242.4266.660088.88
58674051.114045.4530.5616.672558.33
9663675.5656.6751.5269.4419.44041.67
115619658.89045.457536.36038.89
18357100539.09611916.6858
216555204045.4555.56016.6741.67
375499903039.3952.780047.22
4404867026.6745.455018.18033.33
495474721.113036.3622.2218.188.3341.67
552462906033.3322.2215.15025
590455603036.3627.7836.365.5625
698438223.3313.3324.2444.4408.3338.89
805425923.331015.1533.3315.15052.78
849421138.892024.24250036.11
1010402503021.218.330066.67
10703960503018.1811.1115.15016.67
1144390062.226.0618.18024.242.7830.56
126538052.2239.3930.344.44000
143736642024.2427.2713.890022.22
1682351210.163.6415.150-6.0622.220
1682351210.163.6415.150-6.0622.220
191633913033.3339.3911.11-11.18.33-11.1
20003356016.6733.3333.566.0600
227132410045.4530.56008.33
2421317525.5627.2718.18021.210

 

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد برق:

دانشگاه آزاد در بین داوطلبان آزمون ارشد نیز از طرفداران زیادی برخوردار می باشد. در کنکور 96 با توجه به یکی بودن آزمون های ارشد آزاد و سراسری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در جدول زیر نمونه کارنامه های داوطلبان دانشگاه آزاد در سال گذشته را مشاهده می نمایید.

نمونه کارنامه پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون كارشناسی ارشد سال 87
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصی انگلیسی۵۳.۳7تجزیه و تحلیل سیستم۳۳.۳
2ریاضیات۴۵8
3مدارهای الكتریكی (1و2)۷۶.۷9
4الكترونیك (1و2)۵۳.۳10
5سیستمهای كنترل خطی۵۰11
6الكترومغناطیس۳.۳12
نام رشتهمهندسی برق – الكترونیكرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیتهران علوم و تحقیقات۹۲
نمره كل۶۲۹۱حد نصاب4000توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۰۲۶رتبه آخرین نفر انتخاب اول۱۶۱قبول
نتیجه كلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیتهران علوم و تحقیقات

 


 

 

نمونه کارنامه آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (سهمیه بسیج) سال 87
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصی انگلیسی۸۶.۷7تجزیه و تحلیل سیستم۱۳.۳
2ریاضیات۷۶.۷8
3مدارهای الكتریكی (1و2)۷۰9
4الكترونیك (1و2)۶.۷10
5سیستمهای كنترل خطی۲۵11
6الكترومغناطیس۰12
نام رشتهمهندسی برق – الكترونیكرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیاراک۴۷
نمره كل۵۷۸۶حد نصاب۴۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۵۷۲۵رتبه آخرین نفر انتخاب اول۵۱قبول
نتیجه كلی آزمونقبول سهمیه در انتخاب اولواحد قبولیاراک

 

نمونه کارنامه آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 86
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصی انگلیسی۶.۷7بررسی سیستمهای قدرت۳۰
2ریاضیات۷۰8
3مدارهای الكتریكی (1و2)۶۹.۷9
4ماشین های الکتریکی(۱و۲)۵۸.۳10
5سیستمهای كنترل خطی۳۸.۳11
6الكترومغناطیس۰12
نام رشتهمهندسی برق – قدرترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیتهران علوم وتحقیقات۳۱
نمره كل۶۴۴۴حد نصاب۵۲۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۲۳۲رتبه آخرین نفر انتخاب اول۵۱قبول
نتیجه كلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیتهران علوم وتحقیقات

 

نمونه کارنامه آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 86
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصی انگلیسی۱۰7بررسی سیستمهای قدرت۵-
2ریاضیات۱۶.۷8
3مدارهای الكتریكی (1و2)۲۴.۲9
4ماشین های الکتریکی(۱و۲)۲۰10
5سیستمهای كنترل خطی۲۵.۶11
6الكترومغناطیس۲۸.۳12
نام رشتهمهندسی برق – قدرترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیساوه۹۹
نمره كل۵۲۱۸حد نصاب۵۲۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۵۹۵۲رتبه آخرین نفر انتخاب اول۲۲مردود
نتیجه كلی آزمونمردودواحد قبولی

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال 87
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصي انگليسي1007تجزيه و تحليل سيستم58.3
2رياضيات958
3مدارهاي الكتريكي (1و2)909
4الكترونيك (1و2)1.710
5ماشین های الکتریکی(۱و۲)38.311
6سيستمهاي كنترل خطي3512
نام رشتهمهندسي برق – کنترلرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابيتهران علوم و تحقیقات4
نمره كل7045حد نصاب4000توضيحات
نمره آخرين نفر انتخاب اول۶367رتبه آخرين نفر انتخاب اول44قبول
نتيجه كلي آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبوليتهران علوم و تحقیقات

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال 87
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصي انگليسي26.77تجزيه و تحليل سيستم30
2رياضيات1008
3مدارهاي الكتريكي (1و2)909
4الكترونيك (1و2)86.710
5سيستمهاي كنترل خطي73.711
6الكترومغناطيس8.312
نام رشتهمهندسي برق – الكترونيكرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابيقزوین1
نمره كل7086حد نصاب۴۰۰۰توضيحات
نمره آخرين نفر انتخاب اول6030رتبه آخرين نفر انتخاب اول21قبول
نتيجه كلي آزمونقبول سهمیه در انتخاب اولواحد قبوليقزوین

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد سال 8۶
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
1زبان تخصصي انگليسي8.3-7تجزيه و تحليل سيستم27.3
2رياضيات708
3مدارهاي الكتريكي (1و2)39.49
4الكترونيك (1و2)3510
5سيستمهاي كنترل خطي46.211
6الكترومغناطيس۰12
نام رشتهمهندسي برق – مخابراترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابيبوشهر6
نمره كل5459حد نصاب۵000توضيحات
نمره آخرين نفر انتخاب اول5004رتبه آخرين نفر انتخاب اول19قبول
نتيجه كلي آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبوليبوشهر

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی قبولی ارشد برق:

دانشگاه غیر انتفاعی که زیر مجموعه ی دانشگاه های سراسری بوده و مستلزم هزینه می باشد، در رشته ی ارشد برق در گرایش های مختلف ارائه می شود که ترازهای داوطلبان این دانشگاه بین 1500 تا 3000 می باشد که با توجه به تعداد دانشگاه ها در این مرحله و امکان تحصیل هر دانشجو در شهر محل سکونت خود متقاضیان این دانشگاه ها بیشتر از سال های گذشته شده است.

رتبه و تراز کنکور پیام نور قبولی ارشد برق:

با توجه به امکان تحصیل بدون حضور در کلاس ها، علاقه مندان این دانشگاه ها بیشتر دانش آموختگان شاغل و آن دسته از افرادی هستند که امکان حضور در کلاس را نداشته اند. لذا متقاضیان ارشد برق در این دانشگاه ها هم زیاد بوده و داوطلبان باید با دقت تمام نسبت به انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشتهبرق و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته برق توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد برق
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد برق ، معرفی رشته برق و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد برق ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد برق

شاید شما دوست داشته باشید.