تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

گام اول برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آگاهی از رتبه های مورد پذیرش در رشته مورد نظر می باشد که دانشجویان ارشد می توانند با توجه به رتبه و تراز قبولی در این رشته ها در سال های گذشته از آن آگاهی پیدا کنند هم چنین می توانند با مراجعه به انتخاب رشته نرم افزاری، رتبه و تراز رشته ی مربوطه را در سال های گذشته در مقطع ارشد ملاحظه نمایند. بد نیست اشاره ای داشته باشیم به مفهوم تراز و رتبه،‌رتبه همانطور که از اسم آن مشخص است ترتیب داوطلبان را مشخص می نماییم و اما تراز تفاوت بین داوطلبان را مشخص می نماییم. مثلاً  رتبه ی 1 دارای تراز 7500 می باشد و رتبه ی 2 دارای تراز 7000، این به این معناست که تفاوت بین رتبه 1و2 از نظر علمی 500 می باشد که این مقدار با توجه به ضرایب دروس و درصد درس مربوطه در کنکور می باشد. دانشجویان عزیز با مطالعه این مقاله می توانند دید عمیق تری نسبت به انتخاب خود در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داشته باشند.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:

کنکوری سراسری با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه های مجموعه ی آن اهمیت بالایی نسبت به کنکور های دیگر مقطع ارشد دارا می باشد. در زیر لیستی از رتبه  تراز دو گرایش مدیریت بازرگانی و بازاریابی و مدیریت بازرگانیمدیریت بین المللی را مشاهده می کنید.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی

 

زبانریاضیتئوریاقتصادپژوهشمالیبازاریابیمعدلتراز
(نمره کل)
رتبه کل
18.8914.5350.6776.6795.245566.6718.1196433
75.56050.675039.6841.676018.3590645
37.7858.123251.6759.0953.3356.6715.8588678
1.113.4249.3366.6783.336086.6713.26846112
26.6746.1518.6753.3363.64457517.24839113
12.2216.2425.3373.3393.6528.3366.6717.29808223
022.223671.6763.4941.677517.65799524
002873.3374.2463.3386.6715.46799425
7048.7221.3356.67018.337015.68784830
43.3344.445.3348.3380.323.3361.6715.62784830
33.336.84366528.5736.678016.6775633
7023.0846.6753.3352.380017.72754044
14.4415.3833.3348.3378.791.6773.3318.69735957
16.6731.624836.6751.5231.6748.3317.01733760
56.6711.9718.6751.6717.4638.3368.3315.54726669
18.8934.193621.6750.793558.3318.66722773
23.3349.5717.3338.3363.4938.334515.07712188
33.3336.755228.3340.91061.6714.68708293
55.5623.083266.6765.220016.38707594
12.2242.74204047.623558.3318.276992109
35.5635.04405015.1506516.466935116
11.1131.624838.3371.21053.3315.46916121
030.7738.6748.3336.5148.3358.3315.96911123
11.116.8433.3346.6763.6421.6773.3315.956889124
44.4452.1425.3361.6763.640014.736829130
15.5615.38205065.0816.676517.336773138
1.1136.7518.6766.6772.7316.6761.6713.756771140
061.542033.3380.321.6746.6715.656759143
13.3332.483278.3387.300176752146
1.1-28.2126.67555046.6766.6713.216730152
8.896.8430.6726.6763.4938.337016.836708157
2047.86163568.1804519.386686158
032.4821.3336.6750.7943.3373.3315.846683161
7.7838.4621.334046.0321.6768.3317.35

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبول شدن در ارشد مدیریت بازرگانی:

قبولی در مقطع تحصیلی ارشد دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری نسبتاً راحت تر می باشد اما همچنان رقابت بالایی در بین دانشجویان آن هم برای دانشگاه های آزاد مطرح وجود دارد. یکی از مزیت های این دانشگاه که باعث گرایش دانشجویان به آن می شود تعداد دانشگاه های آزاد و ایجاد امکان انتخاب رشته در شهر محل سکونت با احتمال قبولی بالای آن می باشد.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت بازرگانی

  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

کد و عنوان رشته/محل انتخابینمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات6420232
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران مرکزی6094560
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران شمال6042613
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران جنوب6008658
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس5801343
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان5780148
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد فیروزکوه5663524

 

 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل

کد و عنوان رشته/محل انتخابینمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات6484193
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی6080528
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال6045507
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب5966613
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد قزوین5697567
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه5667506
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد رشت5501444
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس5439250

 


رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:

یکی از دانشگاه های مورد نظر در مقطع ارشد دانشگاه پیام نور می باشد که قبولی در این دانشگاه به نسبت راحت و شرایط تحصیل نیز در این دانشگاه ها راحت تر از دانشگاه های دیگر می باشد و دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که برای تحصیل در این دانشگاه ها باید شهریه ای را به صورت ترمی به دانشگاه مربوطه پرداخت نمایند که میزان مبلغ شهریه با توجه به دانشگاه و رشته متفاوت می باشد.

مدیریت بازرگانی پیام  نور رتبه و تراز 3

رشته – محلنمونه ترازهایی که قبول شده اندنمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن 911638، 13941318، 1131، 1034، 1033
کرج -مهر921394، 13181131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – بهمن 911638، 1394، 13181131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – مهر921638، 1394، 13181131، 1034، 1033
تهران -بهمن 9116381394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران -مهر9213941318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – بهمن 9116381394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – مهر921638، 1394، 13181131، 1034، 1033
ری -بهمن 911638، 13941318، 1131، 1034، 1033
ری -مهر921394، 13181131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – بهمن 911638، 1394، 13181131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – مهر921638، 1394، 13181131، 1034، 1033
گرمسار -بهمن 911394، 13181131، 1034، 1033
گرمسار -مهر921394، 1318، 11311034، 1033
گرمسار – آموزش محور – بهمن 911638، 1394، 1318، 11311034، 1033
گرمسار – آموزش محور – مهر921638، 1394، 1318، 11311034، 1033
بین الملل قشم -بهمن 911394، 11311034، 1033
بین الملل قشم -مهر921394، 11311034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 911394، 11311034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر921394، 1131، 1033، 1034

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.


مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید

شاید شما دوست داشته باشید.